Selasa, April 28, 2009

Sanad Bukhari.


Sanad Hadits Soheh Bukhari Yang Menjadi Panutan Kami Majelis Rasulullah SAW Langsung Bersambung Kepada Imam Bukhari :

01. Hb.Munzir Bin Fuad Almusawa
02. Hb Umar bin Hafidh, Alhafidh,
03. Hb Ibrahim bin Umar bin Agil bin Yahya, Alhafidh,
04. Hb Ali bin Muhammad Alhabsyi Kwitang, Alhafidh,
05. Hb Umar bin Idrus Alhabsyi sohibul Yawagiit, Alhafidh,
06. Hb Abdullah bin Husein bin Thahir sohib Masiilah, Alhafidh,
07. Hb Umar bin Segaf Assegaf Sohibul Waadiy, Alhafidh,
08. Hb Segaf bin Muhammad bin Umar Assegaf, Alhafidh,
09. Hb Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih, Alhafidh,
10. Hb Abdullah bin Alwi Alhaddad, Alhafidh,
11. Hb Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad Baharun, Alhafidh,
12. Hb Abubakar bin Abdurrahman bin Shihabuddin, Alhafidh,
13. Hb Abdurrahman bin Shahabuddin Ahmad, Alhafidh,
14. Hb Muhammad bin Ali Khird, Alhafidh,
15. Hb Muhammad bin Abdurrahman Al Asqa' Balfaqih, Alhafidh,
16. Hb Abdullah Alaydrus Al Akbar, Alhafidh,
17. Hb Umar Almuhdhor, Alhafidh,
18. Al Imam Abdurrahman Assegaf, Alhafidh,
19. Al Imam Muhammad bin Alwi Shohib Amaa'im, Alhafidh,
20. Al Imam Abdullah bin Alwi, Alhafidh,
21. Al Imam Alwi bin Faqihil Muqaddam, Alhafidh,
22. Al Imam Faqihil Muqaddam, Alhafidh,
23. Al Imam Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadiid, Alhafidh,
24. As syeikh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Ibn Abisshaif Alyamaaniy, Alhafidh,
25. Assyeikh Abulhasan Ali bin Humaid Al Athrabalsiy, Alhafidh,
26. Syeikh Abu Maktum Isa bin Abu Dzarr Alharawiy, Alhafidh,
27. Syeikh Abu Dzarr AL Harawiy, Alhafidh,
28. Al Hafidh Abu Ishaq Ibrahim Al Balakhiy, Almustamalliy, Alhafidh,
29. A Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf Al Firabriy, Alhafidh,
30. Hujjatul Islam wa Barakatul Anaam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al Bukhariy.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar